شعله ی پنهان

آتشست این بانگ نای و نیست باد
                               هرکه این آتش ندارد نیست باد